REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ILUMINACJA24.PL


„Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep iluminacja24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz 
tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Sklep iluminacja24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania 
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług 
Elektronicznych Sklepu iluminacja24.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej iluminacja24.pl
umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem 
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem iluminacja24.pl
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Aleksandra Piskorska-Szymańska wykonująca działalność 
gospodarczą pod firmą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności 
oraz adres do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202,
REGON: 340329679, adres poczty elektronicznej (e-mail): grupa@grupainterior.pl, 
numer telefonu: +48 600 047 663, 56 674 69 25.
8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, 
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę 
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży 
Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep iluminacja24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały
 legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na 
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) 
i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 
Zamówienia, co oznacza iż cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, 
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta 
Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep iluminacja24.pl) – 
24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem 
i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu 
tj. od 9.00 do 18.00 w dni robocze oraz od 10.00 do 14.00 w soboty. 
Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, 
będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą 
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia 
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego 
Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje 
poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy 
wraz z formularzem odstąpienia od umowy
4.3. informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, zaliczki na poczet złożonego Zamówienia 
w przypadku Produktu nieprefabrykowanego lub służącego zaspokojeniu 
zindywidualizowanych potrzeb, w wysokości 30% kwoty Zamówienia. 
Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia przesłania 
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4. na rachunek bankowy numer 
11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 
(mBank) INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra z siedzibą w Dobrzejewicach, 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. 
W tytule przelewu należy wpisać "Zaliczka do zamówienia nr........". Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki 
na koncie bankowym Sprzedawcy Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta 
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), 
który będzie wysyłany w formie elektronicznej.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
1.3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy 
numer: 11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 
(mBank S.A.) INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202. 
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych
 adresowych.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje 
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają 
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich 
banków. 
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 
Poznań, 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 
7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero 
po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione 
od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu. 
Termin dostawy Produktu jest podany w jego opisie.
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
Klient, w tym klient spoza Polski, może odebrać produkt osobiście po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym
uzgodnieniu terminu.
4. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta. 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia 
Produktu do Klienta.
1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, 
określone w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, 
z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można 
dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl lub pisemnie 
na adres: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice.
2.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez 
Sprzedawcę.
2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Łążyn II nr 111, 
87-123 Dobrzejewice.
2.5. W przypadku nieprawidłowości wynikających z usługi dostawy (w szczególności uszkodzenia 
przesyłki) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go 
do zwracanej przesyłki.
2.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany 
przez Klienta sposób. 
2.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 
14 dni od jej zgłoszeniajest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego 
Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić 
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. 
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument 
jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 
niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem 
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania Produktu.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny 
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi 
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, 
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania 
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie 
koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym 
Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku 
Umowy Sprzedaży:
9.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
9.2 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za 
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego 
spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi 
(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania 
w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących 
Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym 
Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 
w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego 
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione
 przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny 
sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez 
Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności 
za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu 
aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący 
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego 
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany 
jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem 
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu 
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na
 zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu,
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach 
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. 
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 
ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest 
nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia 
w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia 
albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
 się Usługodawca: 
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi 
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
 trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu 
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane 
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez 
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od jej zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany 
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem iluminacja24.pl korzystają 
z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych 
na zasadzie licencji) są własnością Aleksandry Piskorskiej-Szymańskiej wykonującej działalność 
gospodarczą pod firmą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, adres miejsca 
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, 
NIP: 8792273202, REGON: 340329679. 
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem
 użycia jakiejkolwiek zawartości strony iluminacja24.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, 
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony iluminacja24.pl
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością 
cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej 
Sklepu pod adresem iluminacja24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach 
identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i 
zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem iluminacja24.pl użyte są w celach 
informacyjnych.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce 
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane 
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 
Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, 
spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym 
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym 
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego 
wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek 
można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). 
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach 
Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za 
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

DRUK REKLAMACJI

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY